อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนสร้างสถานที่ฝึกอบรม

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Dormitory Construction for Teacher Training aimed at Capacity Building of non-Thai Students” เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.

 
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,325,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Dormitory Construction for Teacher Training aimed at Capacity Building of non-Thai Students” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารสำหรับฝึกอบรมโดยมูลนิธิสร้างสรรค์ชาติพันธุ์อาเซียน ในการนี้ นาย ปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นางพอรู้รู่ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์ชาติพันธุ์อาเซียน พร้อมด้วย นาย โนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

ขอบชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีกลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่ากะเหรี่ยง, ชนเผ่าม้ง) ที่นอกเหนือจากคนไทยอาศัยอยู่ ความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง ไม่ได้รับการศึกษาที่พอเพียงจากประเทศเมียนมา ทำให้ประสบสถานการณ์ลาบากในการประกอบอาชีพเมื่อถึงวัยทำงาน อีกทั้งทำให้บุตรหลานไม่ได้รับการศึกษาไปด้วย เนื่องจากความยากจน เป็นปัญหาลูกโซ่ตามมา ทำให้ต้องเข้ามาในประเทศไทยในฐานะแรงงานข้ามชาติ

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ มูลนิธิสร้างสรรค์ชาติพันธุ์อาเซียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นองค์กรที่ฝึกอบรม และให้ความรู้เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพคุณครูโรงเรียนประถม โดยมูลนิธิจะรับสมัครเยาวชนอายุ18-19ปีที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนเมียนมาเข้ารับการฝึกอบรม รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนการก่อสร้างสถานที่ฝึกอบรมในโครงการ “The Project for Vocational Training for Promoting Basic Education in Vulnerable Communities on the Border” ในปีพ.ศ. 2556 ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวดำเนินโครงการอย่างราบรื่นหลังจากได้รับการสนับสนุน

ปัจจุบันมูลนิธิดำเนินการฝึกอบรมการสอนระยะสั้นโดยให้นักเรียนเข้าเรียนและไป-กลับ และดำเนินการฝึกอบรมการสอนระยะยาวเป็นเวลา 2 ปี โดยให้ชาวเมียนมาเข้าประเทศไทยได้ชั่วคราว และให้นักเรียนเข้าเรียน พร้อมทั้งพักอาศัยอยู่ที่หอพักของมูลนิธิ แต่ทว่าสภาพของหอพักที่ทรุดโทรม จึงต้องลดจำนวนผู้เข้าพักที่รับการฝึกอบรมเหลือเพียง 18 คนในปีนี้ เนื่องมาจากหลังคาชำรุดและมีน้ำรั่ว เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2556 ที่รับได้ถึง30คน เพื่อที่ขยายโครงการฝึกอบรมการสอนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ การสร้างหอพักใหม่จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่เนื่องจากนักเรียนของมูลนิธิเป็นเยาวชนที่มาจากพื้นที่ยากจน ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ มูลนิธิดังกล่าวจึงเก็บแค่ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับการเข้ามาฝึกอบรมเท่านั้น ทำให้มูลนิธิไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่พักได้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิจึงได้ขอการสนับสนุนผ่านโครงการจีจีพี
 
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34