อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เตรียมสรุปพื้นที่สร้างเขื่อน''หลวงพระบาง''

สปป.ลาวจัดทริปชี้จุด สร้างเขื่อน ''หลวงพระบาง'' จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.


นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามเพื่อร่วมหารือประเด็นด้านเทคนิคสำหรับกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง ซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการรวบรวมข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยผลการวิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะมีการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางอาทิ จุดก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทางผ่านปลา สถานีวัดน้ำ เป็นต้น รวมถึงบริเวณหมู่บ้านห้วยอ้อ ซึ่งมีประชาชน 315 คน 74 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เพื่อนำเสนอในเวทีให้ข้อมูลโครงการเขื่อนหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือ MRC ได้กำหนดจัดเวทีให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อนำข้อมูลในด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางจากการประชุมกับ สปป.ลาว ในฐานะประเทศเจ้าของโครงการ และข้อคิดเห็นของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่างในครั้งนี้ ถ่ายทอดต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ริมลำน้ำโขง ซึ่งนอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนหลวงพระบางแล้ว ยังเป็นเวทีในการรับฟังประเด็นข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบสะสมและข้ามพรมแดนของโครงการฯ ต่อพื้นที่ท้ายน้ำ ต่อคนในท้องถิ่น อาทิ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงระบบนิเวศน์ลำน้ำโขง เป็นต้น ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ นำไปสู่การกำหนดเป็นท่าทีประเทศไทยเสนอ สปป.ลาว พิจารณา ผ่านสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กรณีการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางตามลำดับต่อไป


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16