อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดรับสมัครนศ.หลักสูตร MRE

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 20 ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้
1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. วิธีการสมัครสอบ
สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ https://gradreg.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail: grad@tbs.tu.ac.th โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718
2. หลักฐานการสมัครสอบ
1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
2) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P)
คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email property@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48