อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

MEA ร่วมสมทบทุนสร้างสถานีไฟฟ้ารองรับศูนย์การแพทย์

MEA ร่วมสนับสนุน 5 ล้านบาท สร้างสถานีไฟฟ้ารองรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.


นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ ยิ่งให้ยิ่งได้ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้กับ ผช.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

สำหรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถือเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการในด้านการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการทำวิจัยทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง รองรับความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ 20,942.5 kVA พร้อมทั้งการปรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่แรงดัน 24 kV ซึ่ง MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โดย MEA สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน 5 ล้านบาท จากมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 29.5 ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3154364064590709/
▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5161
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1202859151593836544
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=51559
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24