อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล พลังสังคมต้านทุจริต

สุพรรณบุรี จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สร้างพลังสังคมต่อต้านการทุจริต พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01.40 น.


ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   ในระดับดี (A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด Infographic ภายใต้หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จากห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  นอกจากนี้ นายนิมิต ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ว่า  จะประพฤติปฏิบัติตน  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่กระทำการทุจริต   จะยึดมั่น    ในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายนิมิต กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2562 นี้ จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอรัปชั่นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance of clean Thailand)

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย  และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ

----------------------------

วัฒนพล มัจฉา  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%