อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

สำนักปชส.เขต7จับมือป.ป.ช. จัดRoadShowต้านการทุจริต

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต มุ่งสร้างจิตสำนึก เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.36 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ที่ โรงเรียน  ที่เบญจมราชรังสฤษฏ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา   นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลอดจนเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มเครือข่ายให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้ยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันและติดตาม การทุจริตในสังคมไทยซึ่งการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในชุมชนและในโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทำให้ได้ผลมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวในโรงเรียน นักเรียนจะมีส่วนร่วมคือ รับรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและตระหนักถึงปัญหาและผลเสียของการทุจริต  มีจุดมุ่งหมายของตนเองที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมเป็นแกนนำนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ต่อ และร่วมเฝ้าระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน และเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนในการนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ ที่จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ช่วยกันพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โดยกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดขึ้นเพื่อมุ่งเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มนักเรียนในสถาบันการศึกษา ที่จะสามารถต่อยอดและบอกต่อข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ การแสดงละครสะท้อนปัญหาการทุจริต และให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ ยังเปิดเวทีให้กับตัวแทนนักเรียนได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” แสดงความสามารถทางการพูดอีกด้วย.

เอนก วันทิพพา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ฉะเชิงเทรา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19