อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ปภ.หนองบัวลำภูระดมความคิด หาแนวทางลดอุบัติเหตุ

ปภ.หนองบัวลำภู ร่วมกับบริษัทกลางฯขับเคลื่อนนวัตกรรม แนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตรายวัน ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.48 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมชวนพิศโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเวทีระดมความคิดเพื่อกำหนดเป็นนวัตกรรม แนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยืนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บเสียชีวิตรายวัน มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยเวช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิรัตน์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายจีรพล เกณฑ์กิจ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองบัวลำภู ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ระดับอำภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้นายประสิทธิ์ ไชยเวช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการระดมความคิดเห็นจากพื้นที่ของทุกอำเภอในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแผนงานระบบข้อมูลเพื่อลดอุบัติหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ซึ่งเป็นการนำแนวทางอันเป็นนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันนี้ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากข้อมูล 3 ฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 20,169  ราย เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ55 ราย ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ.2562 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 136 ราย โดยสาเหตุหลัก ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงในเขตห้ามแชง ด้านนายวิรัตน์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่าจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ดังกล่าวบริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยร่วมมือกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วยการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นไปสู่การปฏิษัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ อย่างเป็น"เอกภาพ" โดยมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และอาสาสมัคร เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตรายวันไม่เว้นเทศกาลสำคัญๆ

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%