อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เปิดสมัครสอบ'นร.นายสิบทหารบก'2,685อัตรา

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 63 จำนวน 2,685 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 25 ม.ค. 63 จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.40 น.


"กองทัพบก" มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่ดี และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน) เมื่อสำเร็จการสึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่างๆของกองทัพบก จํานวน 1,985 นาย ดังนี้
- บุคคลพลเรือน จํานวน 1,092 นาย
- ทหารกองประจําการ จํานวน 893 นาย
2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นาย
เป็นหลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจำนวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย จึงให้สิทธิ์เฉพาะทหารกองประจำการ/พลอาสาสมัคร (ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบกเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครตามหลักสูตร

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- อายุ 18–20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
- ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2542 อยู่ในกำหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจำปีพ.ศ.2562 มีกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563
- อายุ 21–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ(แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการหรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
- อายุ22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ(แบบ สด.43) ว่าจับสลาก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอพอ”
- ไม่รับ ผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน
1.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
2.1 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน 1 พ.ค.62
2.3 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลักจากบัตรประจำตัวทหาร จึงสามารถทำการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)และทหารกองหนุนสังกัด ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539
2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539

คุณสมบัติ(เฉพาะ) สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร(ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน)
- ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิ์ในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
- ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจำการ แต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้
- พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้

คุณสมบัติทั่วไป

- วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ก หน้า 12)
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ
- ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
- เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
- ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
- ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี2563 ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://www.radd-atc.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 494