อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ครูแพทย์ "ผศ.พญ.สุวนิตย์" รางวัลมหิดล สาขาความเป็นครู

เพิ่งผ่านวันครู วันที่ 16 มกราคม มาหมาด ๆ หลาย ๆ คนคงได้ใช้ช่วงเวลานี้ กลับไปกราบคุณครู ขอบคุณและระลึกถึงคำที่ท่านได้อบรมสั่งสอน จนทำให้เราเติบโต มีอาชีพการงานเลี้ยงตัวจนปัจจุบันนี้            อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.

 เพิ่งผ่านวันครู วันที่ 16 มกราคม มาหมาด ๆ หลาย ๆ คนคงได้ใช้ช่วงเวลานี้ กลับไปกราบคุณครู ขอบคุณและระลึกถึงคำที่ท่านได้อบรมสั่งสอน จนทำให้เราเติบโต มีอาชีพการงานเลี้ยงตัวจนปัจจุบันนี้
          
   ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศผลผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาต่าง ๆ ปีล่าสุดไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล สาขาความเป็นครู คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา อาจารย์แพทย์สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ครูแพทย์ผู้ทำหน้าที่สอนลูกศิษย์ เพื่อให้ออกไปเป็นแพทย์ที่ดี
    
      ผศ.พญ.สุวนิตย์  ซึ่งเพิ่งเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้ออกไปเป็นแพทย์ที่ดีนั้น จากประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์แพทย์มานานกว่า 25 ปี ได้ปรับวิธีการสอนจนได้เป็นกรอบสำหรับการเรียนรู้ ที่เรียกว่า 9C คือ C1 Complaint เป็นสิ่งสำคัญประการแรก คือ ดูอาการความเจ็บป่วยว่าเป็นอย่างไร C2 Concern ความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วย หรือญาติคืออะไร เพราะผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวลซ่อนเร้นอยู่ แพทย์ควรทำให้เขาคลายความวิตกกังวลใจให้ได้ C3 Cause คือการหาสาเหตุหรือปัญหาที่มาของโรค C4 Course คือสภาวะของผู้ป่วยหรือสภาวะของโรคขณะที่พบว่าอยู่ในช่วงใด คาดว่าโรคนี้จะดำเนินการไปอย่างไร เพราะจะต้องวางแผนเพื่อที่จะดูแลให้เหมาะสม ทันกาล เป็นการป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ  
     
     C5 Choices
คือข้อมูลทางเลือก ผลดี ผลด้อย ให้ผู้ป่วย หรือญาติทราบ และมีส่วนร่วมในการรักษา C6 Cost ค่าใช้จ่ายในแต่ละทางเลือกของผู้ป่วย ข้อนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ป่วย แม้ปัจจุบันจะมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม หรือรูปแบบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล หรือกฎหมาย ก็ควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมในการตัดสินใจด้วย C7 Complication ในการรักษาแต่ละครั้งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ซึ่งแพทย์จะต้องให้ข้อมูลชี้แจง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือต้องเตรียมการแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้น 
      
   C8 Consequence
คือ ผลที่เกิดตามมาของการรักษา ซึ่งเราต้องเตรียมการแก้ไข และสุดท้ายคือ C9 Counseling คือการให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมกันตัดสินใจพร้อมการเสริมด้านกำลังใจ เพื่อที่จะทำให้ผลการดูแลรักษานั้นมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการสอนเพื่อให้นักศึกษาแพทย์จำง่าย ได้เห็นภาพกว้างในการดูแลรักษาหรือป้องกันโรค ฝึกความคิดเชื่อมโยง ไม่ว่าเขาจะจบไปเป็นแพทย์ระดับไหน ก็จะสามารถนำกรอบนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นแพทย์ที่ดี เพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองต่อเนื่องได้

             
   ความเป็นครูนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคม ซึ่งก็คือ เราต้องเป็นที่พึ่งทั้งด้านศาสตร์ คือให้ความรู้ในวิชาชีพ และทางด้านศิลป์ คือ หล่อหลอมจิตใจ ให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนั่นเอง
        
     ผศ.พญ.สุวนิตย์ กล่าวว่า ผู้ที่มีอาชีพเป็นแพทย์ นอกจากจะต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และมีความสนใจในวิทยาการที่ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เราในฐานะที่เป็นครูแพทย์ที่นอกจากต้องให้ความรู้แก่ลูกศิษย์แล้ว ยังต้องมีกรอบคุณธรรม จริยธรรมสูงยิ่งขึ้นด้วย
    
       เป็นอีกหนึ่งคุณครูที่ไม่เป็นแค่เพียงเรือจ้าง แต่ยังเป็นแบบอย่างเพื่อให้ศิษย์ และเยาวชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย.

.............................................
นภาพร พานิชชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30