อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

UN เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

UN สหประชาชาติ เปิดคอร์สเรียนฟรี! การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 หัวข้อ เรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.


ในปี 2015 United Nations สหประชาชาติได้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goalds - SDGs 17 เป้าหมาย ที่จะร่วมพัฒนาภายในปี 2030 ด้วยความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกระยะยาวในด้านผู้คน People โลก Planet ความเจริญ Prosperity สันติภาพ Peace และความร่วมมือ Partnershipจุดประสงค์ของเป้าหมายเหล่านี้มีขึ้นเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาที่เน้นในด้านการจำกัดความยากจน ความหิวโหย ความรุนแรง ความกลัวโรค การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี อนึ่งเป้าหมายเหล่านี้เป็นการต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Millennium Development Goals ซึ่งก็เพื่อความยั่งยืน 3 ด้านคือ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยในการนี้ 17 มหาวิทยาลัยได้ทำงานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิธีที่เราจะสามารถ ช่วยทำให้สำเร็จได้

ซึ่งได้เปิดคอร์สออนไลน์ ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่องค์กรต่างๆ ที่ผลักดันการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกๆด้านอยู่ผ่าน Massive Open Online Courses (MOOCs)

ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงเรียนได้ที่ humanrightscareersโดยจะพบทั้ง 17 หัวข้อ แต่ละหัวข้อจะมีคอร์สฟรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ฟรี!

สำหรับหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals มีดังนี้

1. ขจัดความยากจน (No Poverty)
2. ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and well-being)
4. การศึกษาที่เท่าเทียม หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
5. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)
6. การมีน้ำสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี (Clean Water and Sanitation)
7. การมีพลังงานที่สะอาดและทุกคนเข้าถึง (Affordable and Clean Energy)
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
9. การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industry Innovation and Infrastructure)10. ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)
11. การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable cities and communities)
12. แผนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (Responsible consumption and production)
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)
14. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Life below Water)
15. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on land)
16. ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and Justice Strong institutions)
17. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)

โดยสามารถอ่านข้อมูลรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ที่ https://sustainabledevelopment.un.org
...............................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
ขอบตคุณภาพจาก : Pixabay

ขอบคุณที่มาภาพและข้อมูล

https://www.humanrightscareers.com
https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 284