อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"ระยอง"ลงนามMOU พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.56 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563 โดยมี  นางสมจิณณ์ พิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน คุณนุชนาถ จันทราวุฒิกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายมนชัย รักสุจริต  ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน คณะกรรมการเพื่อนชุมชน ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนหลายบูธให้ผู้ที่ร่วมงานได้เยี่ยมชมอีกด้วย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เป็นองค์กรณ์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความตั้งใจและจริงใจ ในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และตรวจสอบดูแลกันเอง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

หนึ่งในภารกิจหลักการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชน คือการวางรากฐานดูแลชุมชนด้วยความจริงใจ ตระหนักและศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงได้เลือกโครงการธรรมศาสตร์โมเดล เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มวิสาหกิชุมชน ทั้งในและนอกเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชีมหาวิทาลัยธรมศาสตร์ ที่ได้นำองค์ความรู้การพัฒนา ผ่านนักศึกษาจากโครงการ "ธรรมศาสตร์โมเดล" ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และขยายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ที่ได้นำนักวิจัยฯลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารออมสิน โรงไฟฟ้าบางปะกง ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปี 2563 นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 9 กลุ่ม ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นที่ 5 ดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว  2) วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบเอาได้ 3) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด หัวน้ำตกพัฒนา 4) วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปตำบลเนินพระ 5) วิสาหกิจชุมชนอาหารปากคลองกรอกยายชา 6) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป PING AN 1568 ตากวน -อ่าวประดู่ 7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 8) วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวนอ่าวประดู่ 9) วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่โดยประชาชนซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมซึ่งการยกระดับสู่มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนายอดการจำหน่าย การจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ และอื่นๆ ในทุกๆมิติของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจัง 

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่มกันสร้างวิสาหกิชุมชนให้มีรากฐานที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน โดยนำองค์ความรู้ ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและการบริหารที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง

มาโนช สนองสุข ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14