อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

จังหวัดกระบี่ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

จังหวัดกระบี่ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.57 น.


นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดและวางพานพุ่มสักการะ กล่าวสดุดี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ม. 1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ สมาชิกสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ  ลูกจ้าง ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม กว่า 300 คน ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562  

นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ไทย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกพ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ จึงทรงได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ไทยว่าทรงเป็น พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
   


การพัฒนาระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้มีความรู้  ความสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนาสหกรณ์จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน จนนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ
 
การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 สหกรณ์ต้นแบบในการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 สหกรณ์ที่จัดส่งผลปาล์มคุณภาพยอดเยี่ยม สหกรณ์ที่มีการจัดส่งผลปาล์มปริมาณยอดเยี่ยม สหกรณ์ที่มีการจัดส่งผลปาล์มสม่ำเสมอยอดเยี่ยม

--------------------------------------------
วิชัย มังคะลา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%