อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เปิดศูนย์เรียนรู้ศก.พอเพียง เดินตามรอยพ่อปลูกผักกินเอง

นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร และเปิดโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง ” ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.55 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา  นายประเทือง อยู่เกษมนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโสธรและเปิดโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง ”โดยมี นางอาภร โพธิ์เจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนเสนอให้กับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 4  ด้าน ได้แก่ เรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ เรียนรู้เพื่อให้เอาไปทำเป็น และเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ “ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”


 
ทั้งนี้บ้านโสธร หมู่ที่ 3 ตำบลโสธร ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง เมื่อปี 2562 ผู้นำหมู่บ้านและครอบครัวพัฒนา ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติและการศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตำบลประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโสธร และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล กลุ่มเป้าหมาย เป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย สร้างมั่นคงด้านอาหารให้พอมี พอกิน สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษ


เอนก ดรัณ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ ฉะเชิงเทรา
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 37