อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เชฟรอนจับมือคุรุสภามอบห้องเรียนต้นแบบ

เชฟรอนจับมือคุรุสภามอบ “ห้องเรียนต้นแบบวิทย์-คณิตออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21” แก่ครูทั่วประเทศ   หวังพัฒนาการจัดการเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.14 น.


นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ     และผลิต จำกัด เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ส่งมอบชุดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ “ห้องเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21” สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บนช่องทางที่ครูทั่วประเทศสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018 และ ช่อง YouTube : ห้องเรียนเชฟรอนสนุกวิทย์

สำหรับเนื้อหาหลักเป็นวิธีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้ครูเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ง่าย ทั้งวิธีสร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียน วิธีออกแบบการทดลองและการคำนวณ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันเป็น 2 วิชาสำคัญที่เด็กไทย  ส่วนใหญ่ต้องพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งขึ้น 

 

อย่างไรก็ตาม ห้องเรียนต้นแบบนี้จะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น   42 หน่วยการเรียนรู้ ทั้งนี้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว พบว่า ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนจากท่องจำเป็นคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยสื่อการเรียนรู้ชุดนี้จะเหมาะกับโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งคิดว่าหากนำไปขยายผลแก่ครูไทยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยยกระดับและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านสะเต็มให้กับเด็กไทยตรงตามวัตถุประสงค์ที่โครงการฯ วางไว้ได้อย่างแน่นอน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 118