อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

จัดประกวดสวดทำนองสรภัญญะบรรยายธรรม

จังหวัดเลยจัดประกวดสวดทำนองสรภัญญะบรรยายธรรม จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 22.09 น.


ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 มี พระธรรมะสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ฝ่ายธรรมยุต) ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยาและมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน
 


นางสาวนิษฐกาตน์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรม จังหวัดเลยกล่าวว่า  เบื้อต้นขออนุญาตรายงานวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดงานพอสังเขป เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาในจังหวัด จัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ และพัฒนาการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้รับทราบเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกช่องทางหนึ่ง การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จัดเป็นประเภททีม ทีมหญิงล้วนและทีมชายล้วน แบ่งเป็น 2 ระดับ มี สถานศึกษาสมัครเข้าประกวด 17 ทีม ระดับประถมศึกษาจำนวน 8 ทีม ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา(ปวช.)จำนวน 9 ทีม การประกวดบรรยายธรรมจัดเป็นประเภทบุคคล มีสถานศึกษาสมัครเข้าประกวดจำนวน 38 แบ่ง  การประกวดเป็น 4 ช่วง  ช่วงที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้นป 1-3 จำนวน 9 คน ช่วงที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4-6 จำนวน 8 คน  ช่วงที่ 3 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จำนวน 5 คน  และช่วงที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4-6 จำนวน 4 คน  รวมทั้งสิ้น 35 คน

-------------------------------------------

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ จ.เลย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 77