อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ส.นักข่าวฯประกาศแต่งตั้ง กรรมการบริหารสมาคมฯปี63

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2563 พุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.40 น.


คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2563 สมัยที่ 21 ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นางสาว น.รินี เรืองหนู            (มติชน) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย           (แนวหน้า) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   (ฐานเศรษฐกิจ) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ
นายชุมพล แก้วแจ่ม               (สยามรัฐ) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายวัฒนะชัย ยะนินทร           (ผู้จัดการ) เหรัญญิก สมาคมฯ
นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ   (กรุงเทพธุรกิจ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายวัสยศ งามขำ                  (บางกอกโพสต์) รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา      (เดลินิวส์) นายทะเบียน
นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร (เดลินิวส์) ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายธีรนัย จารุวัสตร์                (ข่าวสด) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม              (บางกอกโพสต์) กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายมณเฑียร อินทะเกตุ          (คมชัดลึก) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายชำนาญ ไชยศร                (ไทยรัฐ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นางสาวธนิตา อิสรา               (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
นางผุสดี คีตวรนาฏ         (ซิงจงเอี๋ยน)
ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
นายสมาน สุดโต            (โพสต์ทูเดย์)
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)
ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น