อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ผวจ.ศรีสะเกษเปิดโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่

พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) พุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 23.28 น.


เมื่อเร็วๆนี้  ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food)   โดยมี นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา  ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ  หัวหน้าโครงการ  นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  ผอ.สถาบันอาหาร  และนายพิริยศาสตร์  ตระการจันทร์  start up แดนอีสาน ตัวจริงแปรรูปสินค้าเกษตร นำเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคอีสานตอนล่าง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายบุญมี  กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรและผู้ประกอบการจาก 7 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย  จ.ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร  และร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อพัฒนาฝีมือผู้ประกอบการใหม่ สู่กลุ่มอาหารแห่งอนาคต  โดยมีจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้นแบบเมืองปลอดสารอาหารอนาคต หรือ Future Food  และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (อินทรีย์) เป็นหน่วยร่วมดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป  เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food)  การเขียนแผนธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การตลาด เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้สนใจในการประกอบธุรกิจ  สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประการในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food)  และการเชื่อโยงตลาดผ่านการแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ นายบุญมี  กล่าวต่อไปอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องยังไม่เป็นนิติบุคคล หรือ เป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียนไม่เกิน 3.5 ปี  ผู้ประกอบการใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ในปี 2559-2562  และยังไม่เข้าสู่กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก โดยมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และSMEs ภาคทั่วไป  ซึ่งสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้จังหวัดในอีสานตอนล่าง เป็นศูนย์ผลิตอาหารเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยควบคู่กันไป ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 08-0846-7426

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16