อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

สาธารณสุขเลยเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ชายแดนระหว่างจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า การพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations 2005 : IHR 2005) ในฐานะที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของงานเฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และภายในประเทศ

โดยผสมผสานหลักการและแนวทางตามกรอบความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (Global Health Security Agenda หรือ GHSA) เป็นเครื่องมือผลักดัน เพื่อเร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศ โดยผสมผสานกิจกรรมตามเป้าหมาย GHSA และ IHR เป็น 12 เป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักของจังหวัดชายแดน ประเทศไทยประกาศใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา และกำหนดให้จังหวัดชายแดนต้องพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถในการตรวจจับ ประเมินสถานการณ์ และรายงานการเกิดเหตุ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergencies of international Concern-PHEIC)

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง เพื่อแสวงหาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการรักษาพยาบาล ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนที่สำคัญ เช่น โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน จังหวัดเลยกับจังหวัดคู่ขนานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อร่วมกัน

การมีเครือข่ายและมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  และพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญตามแนวชายแดน เช่น โรคมาลาเรีย วัณโรค  โรคเอดส์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  เช่น โรคพิษสุนัขบ้า  และโรคที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน  ซึ่งมีผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อข้ามเขตแดน และจากนโยบายประเทศในการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ที่ต้องมีมาตรการด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การขนส่ง การเดินทาง การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนกับจังหวัดคู่ขนาน ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/สถานการณ์โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันในการพัฒนาระบบรับส่งผู้ป่วย การรักษาและการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระหว่างชายแดนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ ประชุมที่โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพตามแนวชายแดน 2. เพื่อรักษาเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคติดต่อระหว่างชายแดน 3. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย และเมืองคู่ขนาน แขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบกลไกความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย และเมืองคู่ขนาน แขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดเลย ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอนาแห้ว อ.ด่านซ้าย อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน อ.ปากชม และอำเภอเมืองเลย จำนวน 6 คน  ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา/ควบคุมโรค สสอ./รพช.อำเภอนาแห้ว อ.ด่านซ้าย อ.ท่าลี่  อ.เชียงคาน อ.ปากชม อ.เมืองเลย รพ.เลย จำนวน  13  คน ปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว อ.ด่านซ้าย อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน อ.ปากชม จำนวน 5 คน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณสุข จ.เลย 18 คน ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 คน

ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมจากแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์  28 คน ประกอบด้วย เจ้าเมืองแก่นท้าว บ่อแตน ซะนะคาม และเมืองหมื่น  หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์  หัวหน้าหน่วยงานระบาดวิทยาแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์  หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองแก่นท้าว  บ่อแตน ซะนะคาม และเมืองหมื่น  หัวหน้าอำนวยการโรงหมอเมืองแก่นท้าว บ่อแตน ซะนะคาม และเมืองหมื่น  หัวหน้าหน่วยงานระบาดวิทยาเมืองแก่นท้าว บ่อแตน ซะนะคาม และเมืองหมื่น  หัวหน้าสัตวแพทย์เมืองแก่นท้าว บ่อแตน ซะนะคาม  และเมืองหมื่น หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อเมืองแก่นท้าว บ่อแตน ซะนะคาม และเมืองหมื่น.  

..................................................
ธนโชติ ศรีบุญเรือง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29