อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เหล่ากาชาดนำจนท.อบรม ให้ความรู้ในการป้องกัน"โควิด-19"

เหล่ากาชาด นำเจ้าหน้าที่ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ"เชื้อไวรัส และจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมบรรยายให้ความรู้ นำไปเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 00.06 น.

         
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส Coronavirus disease 2019 (COVID - 19)” และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อเผยแพร่รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งในครอบครัวตนเอง ตลอดจนหมู่บ้านและชุมชนต่างๆให้ทราบ และวิธีป้องกันและการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม จิตอาสา อาสาสมัครสภาคชาดไทย อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดกว่า 60 คนโดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ "เชื้อไวรัส "Coronavirus disease 2019" (COVID-19) และการฝึกจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ซึ่งคาดหวังว่า เมื่อการฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้น ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันตนเองจาก เชื้อไวรัส (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง   

       
 
นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องจากสภากาชาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus disease 2019" (COVID-19) และขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVD-19 ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสา อาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำไปเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งในครอบครัวตนเอง ตลอดจนหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ให้ทราบ เพื่อตอบสนองนโยบายของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ"เชื้อไวรัส "Coronavirus disease 2019" (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ/สมาชิก/จิตอาสา/อาสายุวกาชาด มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อ"เชื้อไวรัส "Coronavirus disease 2019" (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ครอบครัวตนเองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กิริยา  กากแก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์จังหวัดมหาสารคาม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52