อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

จิตสำนึกร่วม..ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองทั่วโลก คณะสงฆ์จะต้องตื่นตัวอย่างรู้เท่าทัน การป้องกัน การดูแลวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุดประเทศอิตาลีปิดประเทศแล้ว พุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.


ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทุกหย่อมหญ้า ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม วงการคณะสงฆ์ก็ไม่มีข้อยกเว้น กิจกรรมทางศาสนาหลายกิจกรรมต้องเลื่อนบ้าง ยกเลิกบ้าง ทั้งงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน,กิจกรรมงานสงกรานต์ และรวมทั้งงานวิสาขบูชานานาชาติ

แม้แต่การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ก็งดให้ประชาชนเข้าเฝ้า ดังความว่า “คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลพระอนามัยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจ้งแก่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชว่า ด้วยเหตุแห่งพระชนมายุสูง และการปฏิบัติพระกรณียกิจที่ต้องประทับท่ามกลางสมาคมของหมู่ชนจำนวนมาก นับเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรค จึงสมควรงดการประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเป็นการทั่วไป และงดการเฝ้าของบุคคลทั่วไปโดยใกล้ชิด ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงขอประกาศงดการนำความกราบทูลขอประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า และงดการเปิดให้ประชาชนเฝ้าถวายสิ่งของและเครื่องสักการะได้เป็นการทั่วไป จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว..”เมื่อสมเด็จพระสังฆราช ทรงงดศาสนกิจบางศาสนกิจแบบนี้ งานประสาทปริญญากลางเดือนพฤษภาคมของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “ส่อเค้าโรคเลื่อน”  เป็นแน่แท้ ซึ่งก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาจุฬา ฯ อีกครั้ง

คณะสงฆ์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม งานวัด งานกิจกรรมประจำปีที่เคยจัด หากไม่เบากว่าแรง ควรงด อย่าเห็น การสร้างรายได้ สำคัญไปกว่า  “จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม”  มาทำลาย  “ความชอบธรรม”  ที่สังคมไทยควรจะมี แต่เรื่อง จริยธรรมความรับผิดชอบแบบนี้ ในขณะที่คณะสงฆ์สอน อบรมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ..การปฎิบัติแบบอย่างน่าจะดีกว่า คำพูดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองทั่วโลก คณะสงฆ์จะต้องตื่นตัวอย่างรู้เท่าทัน การป้องกัน การดูแลวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุดประเทศอิตาลีปิดประเทศแล้ว และหลายประเทศก็จะมีลักษณะแบบนี้ เปิดประเทศ แต่บรรยากาศเหมือนปิดประเทศ

สำหรับประเทศไทย ตอนนี้คงไม่ต้องบอกทุกคนก็รับรู้ได้ว่า ประชาชนหลอน แค่ไหนต่อโรค เชื้อไวรัสโคโรนา นี้ บรรยากาศตามห้าง บรรยากาศตามร้านค้าทั่วไป สิ่งที่เราเคยเห็นประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส ตอนนี้ค้าขาย ซบเซาหมดแล้วบรรยากาศแบบนี้ ข้าวยากหมากแพง แบบนี้ หากคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส ยังจัดงาน เพื่อระดมทุน ชวนคนทำบุญด้วยการบริจาคปัจจัย สิ่งของ เพื่อเข้าวัดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอันเป็นสาธารณะ..ผมว่า จิตใจอำมหิตเกินไป

เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กำลังทำลายโลกและประเทศไทยอยู่ตอนนี้ คณะสงฆ์ อย่าวางเฉย ต้องร่วมกันปกป้องและคุ้มครองประชาชนและสังคมร่วมกัน..การจัดกิจกรรมในวัดอันไหนที่เลิกได้เลิก อันไหนที่เลื่อนได้เลื่อน..คณะสงฆ์ต้องร่วมการสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดแก่ประชาชนในการที่จะใช้ชีวิตต่ออย่างน้อย  “สวดพระปริตร”  ก็ยังดี

อย่าให้สังคมมองว่า..พระสงฆ์เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 277