อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

PEA ร่วมมือโครงการประหยัดพลังงาน จ.นครสวรรค์

PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16.42 น.


วันที่ 10 มี.ค.เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมมือกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ ดำเนินการบริหารจัดการพลังงานแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าไปทำการสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับอาคารของเทศบาลนครนครสวรรค์ รวมทั้งอาคารภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 27 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเทศบาลฯ สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สนามกีฬากลาง ศูนย์สาธารณสุข เป็นต้น

นอกจากนี้ PEA ดำเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เช่น การปรับปรุงระบบแสงสว่างด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอด LED การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ตลอดจนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพื่อการผลิตไฟฟ้าและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั่วโลกการดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของ PEA จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมด้าน Smart Energy และ Smart Environment ตามแนวคิด Smart City ดังนั้น PEA จึงร่วมมือการ บริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21