อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ร่วมยินดี"บ้านละอูบ" หมู่บ้านดีเด่นระดับภาคเหนือ

"บ้านละอูบ" มุ่งมั่นพัฒนาสานต่อให้มั่นคงและยั่งยืน กับ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับภาค พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.18 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์  ผู้ใหญ่บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "บ้านละอูบ" ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ (4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ/19 จังหวัดภาคเหนือ) ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)

โดยได้เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวบ้านละอูบทุกคน เรายังคงเดินหน้ามุ่งมั่นสร้างสรรค์การพัฒนา การอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยุ่ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องละอูบ และ อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมกันนี้ ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวละอูบทุกๆคน  ขอขอบท่าน นายอำเภอแม่ลาน้อย ส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ให้กับบ้านละอูบ ตลอดมาสำหรับ บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ละเวื้อะ หรือ "ละว้า" ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน และกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนในโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน มีเมนูอาหารพื้นบ้านให้ลิ้มลอง และสัมผัสวิถีชีวิตชาวละเวื้อะ ที่มีความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ

ทั้งนี้  โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) แล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในอดีต นอกจากจะเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งในระดับฐานรากแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไปสุกัลยา บัวงาม ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10