อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"สภ.ชะเมา"สร้างเครือข่าย ป้องกันอาชญากรรม

สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยอง ฝึกอบรมโครงการสร้าง เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.50 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ พ.ต.อ. สุชาติ ปราณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" ณ ห้องประชุม "อุทิศ เข็มทอง" ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายนพศิลป์ ทองอ่วมใหญ่ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขาชะเมา พ.ต.ท. อุทิศ ธรรมสมบัติ รองผู้กำกับการสืบสวน พ.ต.ต.พิพัฒน์ อภิญ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ รองประธานกต.ตร. นายลำพูน ยอดยาดี และนายนพพร พนาธิศักดิ์ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ประธานในพิธีกล่าวว่า การป้องกันปราบปรามนั้นถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป่องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจ เพราะประชาชนจะรู้ และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือในชุมชนตนเองได้ท่องแท้และลึกซึ้ง การที่ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม จะทำให้ปัญหาบางปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบมาก่อน ได้ทราบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มี "โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล โดยมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขอาชญากรรมให้กับตำบลต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการฝึกอบรมพรุ่งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนมาจาก 3 ตำบล คือ ตำบลชำฆ้อ ตำบลเขาน้อย และตำบลห้วยทับมอญ ใช้เวลาการฝึกอบรม 1 วันโดยการอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระดังนี้ คือ 1.ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและจราจร 3.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการป้องกันอาชญากรรม 4.การสร้างเครือข่ายและการบริการจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ 5.การฝึกการแจ้งเหตุ หรือเบาะแสทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12