อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'ประกันสังคมสุโขทัย'ยกระดับการให้บริการ

ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัยยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่มารับบริการ ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 00.53 น.


สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ทำพิธีเปิดการจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดในครั้งนี้

สืบเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วน ในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกําลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation” และ นโยบายสําคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สํานักงานประกันสังคมจึงได้นําแนวนโยบายดังกล่าว มากําหนดแนวทางในการปรับกระบวนงานการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ถ้วนทั่วหลากหลาย

การจัดทําแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งที่สํานักงานประกันสังคม มุ่งหวังจะปฏิรูประบบ และวิธีการปฏิบัติราชการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ สู่ความทันสมัยบนข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” นั้นคือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ 926,183 (เก้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม) แฟ้ม จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าใช้ เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย

----------------------------------

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12