อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดงาน"Field Day 63"

"สมชัย คล้ายทับทิม" รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.37 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นางสาลินี ไชยปัญญา เกษตรอำเภอศรีรัตนะ นายโยธิน มุลกะกุล นายก อบต.สะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมนายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมออกหน่วยบริการให้ความรู้และบริการการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยมีการจัดฐานเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการจำนวน 6 ฐานหลัก ประกอบด้วย ฐานการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฐานการดูแลและการบำรุงรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฐานตารางการเปรียบเทียบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับนาปรัง ฐานการป้องกันกำจัดโรค/แมลง ฐานการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/รักษาคุณภาพ และฐานการตลาดและการรวมกลุ่ม นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้อำเภอศรีรัตนะ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น 1 ศูนย์ ได้แก่ ศพก.หลัก สวนลุงจิน ตั้งอยู่ที่บ้านตาแบน หมู่ที่ 9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ และมีศูนย์เครือข่ายอีกจำนวน 7 ศูนย์ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมร่วมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ในการเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่ ถ้าสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันอำเภอศรีรัตนะ มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ 7 ตำบล จำนวน 7 ศูนย์  จำแนกเป็น ศพก.หลัก 1 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย 6 ศูนย์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 1 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 2 ศูนย์ ดังนั้นอำเภอศรีรัตนะ จึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ในพื้นที่ ต.สะพุง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีน/วัตกรรม และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์ จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยคาดว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ก่อนเริ่มฤดูการผลิตใหม่ จะทำให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม และข้อมูลในการผลิตการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการเชื่อมโยงตลาด รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นความคาดหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมเกษตรกร และพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 9