อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เกษตรหนองบัวลำภู รณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่ว

เกษตรหนองบัวลำภูจัดงานวันรณรงค์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2563 พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 23.25 น.


ศูนย์วิสาหกิจชุมชนถ่านไบโอชาและเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2563 โดยมี นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุชาติ มาลี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเกษตรกรร่วม 200 คนเข้าร่วมงานภายใต้การตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19  จากนั้นประธานและผู้ร่วมงานร่วมกันหว่านพืชตระกูลถั่วในแปลงสาธิตเพื่อเพื่อความมั่นคงด้านอาหารต่อไป

นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงพืชตระกูลถั่วว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละเป็นจำนวนมาก  

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน  3 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 ตำบล   ป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง และ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วตำบลนาสี หมู่ที่ 14 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา โดยศูนย์จะผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วในช่วงฤดูฝน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและรู้จักประโยชน์พืชตระกูลถั่ว  กระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในชุมชนและผู้สนใจ  โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชตระกูลถั่ว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู สถานีที่ 2 ประโยชน์พืชตระกูลถั่วปุ๋ยพืชสดชั้นดี โดยสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

สถานีที่ 3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  สถานีที่ 4 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และสถานีที่ 5 แปรรูปผลผลิตจากพืชตระกูลถั่ว โดยวิทยากรเกษตรกร นิทรรศการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู   การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะหมุนเวียนในแต่ละสถานี เพื่อให้คำแนะนำและองค์ความรู้แก่เกษตรกรจนเกิดความเชื่อมั่น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่ต่อไป

------------------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25