อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพวม.รุ่นที่ 3

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 3 ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.


โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 3 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
3. ไม่เคยต้องโทษ หรือ อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา
4. ถ้าคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1-3  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
1. ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563
2. สามารถ downlood ใบสมัคร ได้จาก file ที่แนบมา
3. ยื่นใบสมัครผ่านทาง line รับสมัคร พวม.3 (ตาม QR Code ด้านล่าง)จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการ
• รับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน
ห้วงการฝึกอบรม 
• ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม -  4 กันยายน 2563  โดยฝึกอบรมเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
• จะได้รับการประดับเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรจากสถาบัน
• สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความมั่นคงศึกษา  ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
• จำนวน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน   (ไม่รวมการดูงานต่างประเทศ)
กิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรม
• จะได้รับการอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานของกองทัพ  หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
• จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านความมั่นคงภายในประเทศ  และต่างประเทศ
• ร่วมกิจกรรมทางทหารต่างๆ  , การฝึกเดินทางไกล , การสร้างภาวะผู้นำ
ติดต่อสอบถาม
1. พันเอก  ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส   ผู้อำนวยการหลักสูตร พวม. รุ่นที่ 3  โทร. 061 159 3287
2. พันเอก  สิทธิชัย   แสงประสิทธิ์   โทร.  063  398  8383
3. ติดต่อสอบถามผ่าน line รับสมัคร พวม.3  ตาม QR Code ด้านล่าง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

บอกต่อ : 334