อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

จ.เลยประชุมโครงการวางผังระบายน้ำจังหวัดลุ่มน้ำโขง

ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานประชุมรับฟังข้อคิดเห็น โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขงระดับจังหวัด ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 00.28 น.


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ห้องชัยพฤกษ์โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขงระดับจังหวัด มีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสูง และน้ำล้นตลิ่งสร้างความเสียหายหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำในพื้นที่นั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลให้การกระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะฝนตกหนักเฉพาะบริเวณ ปริมาณฝนที่วัดได้มากกว่าปกติที่เคยเกิด ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นได้ และระบายน้ำไม่ทัน นอกจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักแล้วการ
รุกล้ำเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม และการบุกรุก เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวระบายน้ำตามธรรมชาติรวมถึงการสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา


         
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการดำเนินโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขง เพื่อจัดทำแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำ และระดับจังหวัด สำหรับผลการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 ของโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการในระดับจังหวัด โดยครั้งที่ 1 ที่ผ่านมานั้น เป็นการดำเนินการตามระดมความคิดเห็นในระดับลุ่มน้ำ โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 15-16 และ 21 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 กลุ่ม ครอบคลุมจังหวัดในลุ่มน้ำโขงทั้งหมดสำหรับการจัดประชุมครั้งที่ 2 นี้ โดยมีตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการชี้แจงประเด็นสำคัญในการวางผังการระบายน้ำ และระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ร่างผังระบบระบายน้ำ แผนงานโครงการ และมาตรการทางผังเมือง ด้านการบรรเทาอุทกภัย ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบกันอย่างเป็นระบบ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17