อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

การเคหะฯเจ้าแรกออกพันธบัตรเพื่อสังคม

''การเคหะแห่งชาติ'' เจ้าแรกออกพันธบัตรเพื่อสังคม มูลค่า 6,900 ล้านบาท ภายในปี 2563 ยืนยันเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโดยตรง จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่การเคหะแห่งชาติใช้ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และภารกิจของการเคหะแห่งชาติสอดคล้องกับคำว่า Social Bond ในตัวอยู่แล้ว เพราะดำเนินการเพื่อสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

“การเคหะแห่งชาติ น่าจะเป็นเจ้าแรกที่ออก Social Bond เรามุ่งมั่นวางแผนออกให้ได้ภายในปี 2563 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ก่อนเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามลำดับ ”

ดร.ธัชพล กล่าวว่า เงินทุนจาก Social Bond การเคหะแห่งชาตินำมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ของการเคหะแห่งชาติโดยตรง กับเข้ามาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาการชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยในปีแรกจะออกพันธบัตรมูลค่า 6,900 ล้านบาทก่อน จากนั้นจะทยอยออกตามมา เพื่อรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปีของประเทศ โดยมุ่งให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จากการรับฟังนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจกับ Social Bond ของการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากสอดคล้องกับทิศทางใหม่ของโลกที่มุ่งพัฒนายกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามลำดับ

“เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนสำหรับพัฒนาโครงการของการเคหะฯ ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของรัฐบาลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่นักลงทุนเองก็ให้ความสนใจตราสารหนี้ประเภทนี้ที่กำลังเป็นกระแสสังคมที่มาแรง” ดร.ธัชพลกล่าว
ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ระบุว่า ในปี 2560 มูลค่าการออก Social Bond ทั่วโลก 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4 เท่า จากปี 2559 และมีความต้องการของนักลงทุนมากกว่าที่เสนอขาย 1.4 เท่า

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10