อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

เปลี่ยน''ขยะพลาสติก''เป็นผลิตภัณฑ์

“ผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกไฮบริดในกระบวน การขึ้นรูปแบบหมุน” ผลงานวิจัยโดย ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศว กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.


“ผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกไฮบริดในกระบวน การขึ้นรูปแบบหมุน” ผลงานวิจัยโดย ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศว กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว ยังสามารถนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

การวิจัยนี้ได้การสนับสนุนจากโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี 2561 สำนักงานกองทุนการวิจัย นำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ดร.ณรงค์ชัย เล่าว่า การวิจัยได้ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ถังพลาสติกจากขยะพลาสติก ชนิดฟิล์มพลาสติก และถุงพลาสติก ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนที่พัฒนาขึ้นในห้องวิจัยการขึ้นรูปพลาสติก

ในการศึกษาเบื้องต้น พบว่า อัตราการหลอม ขนาดและรูปร่างของอนุภาควัสดุที่ใช้ขึ้นรูป ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ซึ่งน่าจะทำให้วัสดุที่ขึ้นรูปด้วยการหมุน มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงให้สามารถขึ้นรูปได้ด้วยการผสมกับพลาสติกที่มีความเหมาะสมกับการขึ้นรูปแบบหมุนได้ดีกว่าวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขยะพลาสติกจำพวกถุงพลาสติก นำมาเข้าเครื่องบดพลาสติกชนิดเพลาเดี่ยว (Single Shaft Shredder) ที่ได้ออกแบบและจัดสร้างขึ้นเองในห้องปฏิบัติการขึ้นรูปพลาสติก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  จากการทดลองพบว่าสามารถทำการบดลดขนาดฟิล์มพลาสติกที่เหนียวและบางได้เป็นอย่างดี ไม่พบปัญหาการพันแกนใบมีดหลังจากเตรียมวัสดุแล้ว ทดสอบขึ้นรูปแบบหมุนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง Axial Powder flf low Apparatus โดยทำการทดลองที่อุณหภูมิภายในแม่พิมพ์ในขณะที่ทำการขึ้นรูปตัวอย่างที่ 190 ํ C ใช้รอบการหมุน 7 รอบต่อนาที ให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ จากค่าอุณหภูมิภายในแม่พิมพ์ขณะทำการขึ้นรูปแบบหมุนที่บันทึกไว้ ขณะทำการขึ้นรูปตัวอย่างด้วยวัสดุ 2 ชนิด เปรียบเทียบกัน

ได้แก่ ผงพลาสติกจากถุงรีไซเคิลที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้ และผงพลาสติกชนิดพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) ที่มีจำหน่ายทั่วไป พบว่า วัสดุที่ได้จากฟิล์มพลาสติกรีไซเคิลจะใช้เวลาในการขึ้นรูปนานกว่าผงพลาสติกชนิดพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ำ สอดคล้องกับผลการทดลองจากเครื่องทดสอบอัตราการหลอม ที่พบว่าอัตราการหลอมของ LLDPE ทางการค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปแบบหมุนจะใช้เวลาและอุณหภูมิน้อยกว่าที่ใช้ในการหลอมผงฟิล์มพลาสติกรีไซเคิลอย่างชัดเจนดร.ณรงค์ชัย กล่าวว่า ในงานวิจัยนี้เลือกใช้พลาสติกชนิดพอลิเอทธิลีน ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นมาใช้ ผสมที่อัตราส่วนผสม 30 40 และ 50 ร้อยละโดยน้ำหนัก พบว่าที่อัตราส่วนผสม 30%  (LLDPE 30:70 ถุงพลาสติก) มีคุณสมบัติทนต่อแรงกดอัดได้ดีที่สุด ซึ่งขยะพลาสติกหลังการใช้งานแล้วทั้งในรูปฟิล์มพลาสติก ถุงพลาสติก ฝาขวดน้ำพลาสติก รวมถึงขวดและแกลลอนพลาสติก ล้วนแต่สามารถนำกลับมาใช้ขึ้นรูปถังพลาสติกใหม่ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแม่พิมพ์ได้อีกครั้ง

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท.1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย.

.......................................................
นภาพร พานิชชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 40