อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เหล้า-บุหรี่เสี่ยงโควิด-19

เวทีเสวนา “เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยงโควิด-19” ที่ทางสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรด้านเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นนั้น อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น.

 
 
โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำา ด้วยถูกการคัดกรองจากเครื่องวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และนั่งห่างกันมากกว่าหนึ่งเมตร  รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงในโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรคปอด ปอดบวม โรคติดเชื้อในปอด ส่วนเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในปอดได้เช่นกัน ดั้งนั้นการดื่มสุรานั้นมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อทางปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง 2.9 เท่า และยังเป็นสาเหตุของอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ติดเชื้อวัณโรค ปอดบวมถึง 13.5%

 
“ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อโรคในปอดได้เช่นกัน จึงทําให้ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจํา จึงมีโอกาสได้รับเชื้อง่ายกว่าคนปกติ เพราะเมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกัน ทําให้เม็ดเลือดขาวทํางานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายไม่เต็มที่ อีกทั้งการตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนหรือเที่ยวในสถานบันเทิงยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายได้มาก” ศ.พญ.รัศมนกล่าว
 
นอกจากนี้ยังถือเป็นจังหวะดีที่นักดื่มจะหันมาดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปกป้องตนเองต้องพยายามเว้นระยะห่างกัน ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ออกกำาลังกายให้แข็งแรง การใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านเชื้อโรคนี้ได้

 
ด้าน ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผช.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบเผยว่า การสูบบุหรี่จะทำาให้ภูมิคุ้มกันทางร่างกายอ่อนแอลง การสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ด้วย โดยแบ่งเป็น 2 ประการ 1. พิษภัยที่เกิดซึ่งจะทำาให้ปอดไม่แข็งแรง มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพปอด ซึ่งสอดคล้องจากวารสารจีนที่ระบุว่าที่สูบบุหรี่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตมากกว่า 14 เท่า
 
2. การแบ่งกันสูบ ใช้บุหรี่มวนเดียวกัน หรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน อาจจะส่งผลต่อการติดและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากข่าวคนไทย 11 คนที่ติดเชื้อจากการสูบบุหรี่ดื่มสุราร่วมกัน

 
ทั้งนี้ภายในงานยังมีองค์กรด้านเด็กและเยาวชน 17 องค์กรยังร่วมอ่านแถลงการณ์และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โควิด-19 เพื่อแสดงจุดยืน อาทิ ขอให้รัฐบาลจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แจกฟรีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41