อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"มรส."เปรียบ"วิศวกรสังคม" เป็นAvengerผู้พิทักษ์โลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศโมเดลสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างนักศึกษาเป็น "วิศวกรสังคม" เพื่อพัฒนาประเทศ เปรียบดั่ง Avenger ผู้พิทักษ์โลก  อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.38 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของนักศึกษาผู้เป็น “วิศวกรสังคม” ไว้ 4 ประการหลัก คือ 1. มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้ 2. มีความสามารถด้านการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์สู่ประชาชนในชุมชนได้ 3. มีความสามารถด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และ 4. มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้จริง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า การเป็นวิศวกรสังคมของนักศึกษา คือ การรวมตัวกันของนักศึกษาที่มาจากศาสตร์ต่างๆ ทุกคณะ ทุกชั้นปี จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อศึกษาพื้นที่ภายในชุมชนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทำการลงพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสืบค้นพื้นที่ที่มีปัญหาต่อชุมชนในด้านต่างๆ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางและความต้องการที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมหาวิทยาลัยได้ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนนำองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในห้องเรียนมาปรับเปลี่ยนสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการสร้างนักศึกษาให้รู้จักการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำมาสู่การตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปสรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27