อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ขาย-ซื้อ-ส่งของออนไลน์ควรรู้ เดลิเวอรี่แบบไหนเลี่ยง'โควิด'

วงการขาย-ส่ง-ซื้อของออนไลน์ พร้อมส่งอาหารแบบเดลิเวอรีควรรู้ ปฎบัติตัวอย่างไร ให้ห่างไกลการรับเชื้อ "โควิด-19" เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.


ท่ามกลางสถานการณ์ "โควิด-19" ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้คนไทยทุกคนหยุดยั้งการระบาดของโรคนี้ได้ ก็คือ "การหยุดอยู่ที่บ้าน" ,"การทำงานที่บ้าน" หรือที่เรียกว่า Work From Home หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเป็นการเว้นระยะ หลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรค

ในสถานการณ์เช่นนี้ ถึงแม้หลายๆกิจการ ธุรกิจต่างๆอาจจะซบเซาลงไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า สำหรับธุรกิจ "ส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่" กลับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง กระทั่งล่าสุดที่หลายร้านให้บริการเฉพาะการซื้อกลับหรือบริการส่งเท่านั้น ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ แต่ในระหว่างทางก่อนที่ "อาหาร" จะมาถึงมือผู้รับนั้น มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไรกัน?โดยในเรื่องนี้ ทาง "กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข" ได้แนะแนวแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัย เอาไว้ถึง 4 ด้านด้วยกันคือ
1.สำหรับ "ผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery)"
-คัดเลือกร้านอาหารได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
-ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์คนขนส่งอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท
-จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่คนขนส่งอาหาร
-จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่คนขนส่งอาหาร หากพบคนขนส่งอาหารมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

2."ร้านอาหารให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery)"
-อาหารปรุงสำเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
-หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
-จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่สำหรับล้างมือ หรือจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ
-จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนขนส่งอาหารที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 เมตร และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
-จัดหาภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท แข็งแรง ปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
-อาหารปรุงสำเร็จ มีการติดฉลากที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ชื่อร้านอาหาร วัน/เดือน/ปี เวลาที่ผลิต ระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร เป็นต้น กรณีจัดส่งอาหารเสี่ยง เช่น อาหารที่ใช้มือสัมผัสมาก (ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ฯลฯ) อาหารที่มีส่วนประกอบของ กะทิ นม ควรแนะนำให้ผู้บริโภคนำไปอุ่นร้อนก่อนรับประทานมาถึงด่านสุดท้ายก่อนจึงถึงมือผู้รับก็คือ 3."คนขนส่งอาหารเดลิเวอรี่(delivery)" ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้ออาหาร การรับอาหารจากร้านอาหาร และขนส่งอาหารไปสู่ผู้บริโภค
-สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
-ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
3) หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
-จัดหากล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะสำหรับขนส่งอาหาร ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ปกปิดมิดชิดช่วยป้องกันการปนเปื้อน และใช้กล่องบุฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วย Alcohol 70 %
-ตรวจสอบคุณภาพอาหารทันทีหลังได้รับจากร้านอาหาร
-การส่งอาหารต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่ม และจัดส่งถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุด
-ไม่ควรเปิดกล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะ จนกว่าจะพบผู้สั่งซื้ออาหาร ก่อนเปิดกล่องควรทำความสะอาดมือ จัดส่งอาหารให้ผู้สั่งซื้อโดยตรงหรือจุดที่ผู้สั่งซื้อกำหนด คนขนส่งอาหารควรอยู่ห่างผู้รับอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หรือในกรณีที่ไม่ได้ส่งอาหารให้กับผู้สั่งอาหารได้โดยตรง สถานที่หรือบริเวณที่จะส่งอาหารต้องไม่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อน
-ถอดถุงมือผ้าในระหว่างการหยิบจับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่สะสมในถุงมือผ้า และเปลี่ยนถุงมือทุก 4 ชั่วโมง ทำความสะอาดถุงมือด้วยน้ำยาทําความสะอาดทุกวันและสุดท้าย สำหรับ 4."ผู้สั่งซื้ออาหาร/ผู้บริโภค"
-ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากคนขนส่งอาหาร
-สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างการรับอาหารจากคนขนส่งอาหาร
-หลีกเลี่ยงการสั่งซื้ออาหารกลุ่มเสี่ยง เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือเครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก อาหารที่เน่าเสียง่าย อาหารที่ปรุงด้วยนม อาหารที่ใช้มือสัมผัสมาก อาหารที่มีส่วนประกอบของ กะทิ นม ควรนำไปอุ่นร้อนก่อนรับประทาน
-ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความสะอาด ภาพอาหารและไม่มีกลิ่นเน่าเสีย ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ การปกปิดอาหาร เป็นต้น เมื่อได้รับอาหารจากคนขนส่งอาหาร

"เดลิเวอรี" เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้ชีวิตสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่การอยู่บ้านเพื่อชาติเช่นนี้ ซึ่งก่อนรับอาหารแต่ละครั้ง อย่าลืมปฎิบัติตัวด้านสุขอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงทั้งตัวเอง และยังช่วยลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ "โควิด-19" ของผู้ให้บริการเดลิเวอรี่อีกด้วย...
......................................
คอลัมน์ : Healthy Clean
โดย “พรรณรวี พิศาภาคย์”
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : Pixabay
คลิกติดตามอ่านการดูแลสุขภาพได้ทั้งหมดที่นี่

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น