อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

สาธารณสุขเลย-สปป.ลาวประชุมเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

การพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations 2005: IHR 2005) ในฐานะที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของงานเฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น.

ารพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations 2005: IHR 2005) ในฐานะที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของงานเฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และภายในประเทศ โดยผสมผสานหลักการและแนวทางตามกรอบความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (Global Health Security Agenda หรือ GHSA) เป็นเครื่องมือผลักดัน เพื่อเร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศ โดยผสมผสานกิจกรรมตามเป้าหมาย GHSA และ IHR เป็น 12 เป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักของจังหวัดชายแดน ประเทศไทยประกาศใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 วันที่ 15 มิ.ย. 2550 เป็นต้นมา และกำหนดให้จังหวัดชายแดนต้องพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถในการตรวจจับ ประเมินสถานการณ์ และรายงานการเกิดเหตุ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergencies of International Concern-PHEIC) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง เพื่อแสวงหาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการรักษาพยาบาล ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนที่สำคัญ เช่น โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน จังหวัดเลยกับจังหวัดคู่ขนานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อร่วมกัน มีเครือข่ายและมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญตามแนวชายแดน เช่น โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน ซึ่งมีผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อข้ามเขตแดน และ จากนโยบายประเทศในการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ที่ต้องมีมาตรการด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การขนส่ง การเดินทาง การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนกับจังหวัดคู่ขนาน ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร /สถานการณ์โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันในการพัฒนาระบบรับส่งผู้ป่วย การรักษาและการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระหว่างชายแดนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อของภาคีเครือข่ายเมืองคู่ขนานปี พ.ศ. 2563  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19) และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างชายแดน โดยมี พ.จ.อ.กฤติชฎา  บุญล้อมรัตน์ รักษาการนายอำเภอท่าลี่ จ.เลย เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมจาก สปป.ลาว แขวงไชยะบุรี เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าวและเมืองบ่อแตน นำทีมโดย ดร.สิงคำ ฮักปะเสิด รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงไชยะบุรี ประเทศ สปป.ลาว ในการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และการดำเนินงานตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะแคมป์ เชียงคาน จังหวัดเลย นายปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อของภาคีเครือข่ายเมืองคู่ขนาน ปี พ.ศ. 2563 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างชายแดน โดยมี สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม จ.เลย ร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศ สปป.ลาว จากเมืองซะนะคาม และเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ นำทีมโดย ท่านบุนช่วง วันสี รองเจ้าเมืองซะนะคาม ดร.ลำพง ปะทำมะวง ผู้อำนวยการโรงหมอเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์  ท่านบุญเพ็ง เฮอบัวลอง  รองเจ้าเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ในการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั้ง 2 ประเทศ และท้ายสุด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานของเมืองคู่ขนาน โดยคาดหวังว่า โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไม่ระบาด และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนดูแลสุขภาพไม่ป่วยด้วยโรคนี้.

.......................................................
ธนโชติ ศรีบุญเรือง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40