อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ปลูกต้นไม้ในวันป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ อ.แกลง

มว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563 ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.22 น.


 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานทช. จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้านหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล สุดท้าย รัฐมนตรียังมอบนโยบายการดำเนินงานและให้กำลังใจในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ทช. อีกด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ป่าชายเลนนับเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม อดีตป่าชายเลนของประเทศถูกทำลายไปจากการบุกรุก ทำลาย และเปลี่ยนสภาพไปเป็นแหล่งทำนากุ้ง นาเกลือ แหล่งชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์อื่นๆเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจพื้นที่ป่าใช้เลนล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีป่าชายเลนประมาณ 2.86 ล้านไร่ ป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์คงเหลืออยู่ประมาณ 1.53 ล้านไร่ ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 1.33 ล้านไร่ การลดลงของป่าชายเลนส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาหาวันเหมาะสมสำหรับการประกาศให้เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมประชาสัมพันธ์และผลักดันสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองและขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกป่าชายเลนทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการได้โยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยตนได้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและมีมติในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้วันที่ 10 พฤษภาของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมการโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันนี้ พร้อมทั้งได้ให้หน่วยงาน ในสังกัดในท้องที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพร้อมกันในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

 สุดท้ายนี้ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ได้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น แต่เรายังได้พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่เราได้รับจากป่าชายเลนอย่างที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลดแรงปะทะของพายุและคลื่น พื้นที่ดูดซับมลพิษ แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงประโยชน์นานัปการที่เกิดขึ้นจากป่าชายเลน ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลน อีกทั้งขอความร่วมมือให้อนุรักษ์และป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์และสมดุลย์อย่างยังยืนต่อไป

--------------------------------------------
มาโนช สนองสุข ระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%