อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ผนึกกำลังต้านภัยโควิด-19

นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า “หอการค้า” กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 ณ เมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส โดยมีบทบาทในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มพ่อค้าที่เป็นสมาชิก อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.

ายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า “หอการค้า” กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 ณ เมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส โดยมีบทบาทในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มพ่อค้าที่เป็นสมาชิก คุณูปการของการก่อตั้งหอการค้านี้ ทำให้พ่อค้าเมืองมาร์กเซย์สามารถรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่นั้น พ่อค้านักธุรกิจแทบทุกประเทศทั่วโลกก็ได้มีการรวมกลุ่มในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ เพื่อดำเนินงานด้านส่งเสริมการค้า การเกษตร การอุตสาหกรรมและการเงินให้สอดคล้องกับธุรกิจภายในประเทศของตน และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญในขณะเดียวกัน การพาณิชย์ในประเทศไทยยังเป็นไปในรูปแบบต่างคนต่างค้า พ่อค้าจะมีการหารือรวมกลุ่มกันบ้างก็เฉพาะผู้ค้าสินค้าประเภทเดียวกัน  ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงและกรมที่ราชการตั้งขึ้นเพื่อบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่การพาณิชย์เท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2475 แนวความคิดเรื่อง “หอการค้า” ในประเทศไทยจึงกำเนิดขึ้น โดยพ่อค้าหัวก้าวหน้าและมีการศึกษาดีกลุ่มหนึ่ง ภายใต้การนำของ นายเล็ก โกเมศ ซึ่งพิจารณาเห็นว่า ในเมื่อต่างประเทศแทบทุกแห่งล้วนมีหอการค้าประจำประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ให้กับพ่อค้า  ประชาชน รวมไปถึงประเทศชาติได้อย่างมหา ศาล ประเทศไทยเองก็มีพ่อค้านักธุรกิจชาวไทยอยู่จำนวนไม่น้อย ถ้าหากรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่น ย่อมส่งผลดีทั้งในแง่ของการดำเนินอาชีพได้สะดวกลุล่วง และเกิดพลังที่จะต่อรองประสานงานกับรัฐบาลได้ราบรื่นขึ้นจ.อำนาจเจริญ ได้ก่อตั้งหอการค้าในปี 2537-2538 หลังกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะอำเภออำนาจเจริญเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับหนุนเสริมของหอการค้าไทยซึ่งมีเอกภาพระดับประเทศ ทั้งในรูปแบบวิชาการและสนับสนุนช่องทางการค้าการขายให้ได้ไปสู่ตลาดโลก มีการรับสมัครสมาชิกหอการค้าจากผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ดูแลกิจกรรม ถ้าหากเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เราจะบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างในยามวิกฤติไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (covid-19) ระบาดทั่วโลก ส่งผลกระทบไปสู่ธุรกิจทุกภาคส่วน แม้แต่ในพื้นที่อำนาจเจริญก็เดือดร้อน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ออกมาวางแผนช่วยผู้เดือดร้อน ทั้งในระบบแรงงานและผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ต้องยอมรับแรงงานที่เข้ามาทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีมากกว่า 2 พันคน ลาว กัมพูชา และ เมียนมาก็มี นอกนั้นเป็นแรงงานคุณภาพที่เป็นคนไทยประจำอยู่โรงงานต่าง ๆ ในร้านสถานประกอบการจาก 7 อำเภอ 56 ตำบล โดยเมื่อทางราชการมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม แม้จะกระทบต่อรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชนก็ตาม ดังนั้น ทางหอการค้า จึงร่วมกันวางแผนว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรช่วยผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการเหล่านั้นให้อยู่ได้ การปฏิบัติงานของภาคราชการเกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เบื้องต้นหอการค้าอำนาจเจริญ ได้เชิญกลุ่มภาคเอกชนเข้าปรึกษาหารือกันในการจัดระเบียบรวบรวมถึงผลกระทบ หรือหากมีการผ่อนปรนมาตรการหรือยกเลิกเคอร์ฟิวจะวางมาตรการอะไรหนึ่งสองสามเพื่อไม่ประมาท ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ขึ้นมาอีก

ด้าน นายวรนิยม วงษ์สุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อำนาจเจริญ กล่าวเสริมว่า ครอบครัวมีธุรกิจโรงงานผลิตน้ำพริกส่งขายทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในระหว่างออกพื้นที่ร่วมคณะที่นำโดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อไปสำรวจหาทางช่วยเหลือและพบปะประชาชนที่อยู่บ้าน ตอนนั้นได้มีโอกาสพบผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่กลับจากกรุงเทพมหานคร หลังรัฐบาลมีมาตรการเพื่อการป้องกันฯ จึงได้เสนอวิธีการกับผู้นำชุมชนระดับต่าง ๆ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านไป ระหว่างพักที่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อตามนโยบายขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ช่วยกันปลูกพริกปลูกข่าปลูกตะไคร้หรือหาใบมะกรูดมาขายถ้าใครพอมีสินค้าเกษตรเหล่านี้ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอ โรงงานต้องนำเข้าจากต่างจังหวัด ดังนั้น ยังมีอาชีพเสริมอีกหลายแขนงที่สภาอุตสาหกรรมจะช่วยชาวบ้าน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ประจำอยู่ตามโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมให้คงรักษาไว้อย่าปล่อยให้กลับบ้าน แรงงานลาวตามแนวชายแดนที่ยังพักอยู่ก็ให้แจ้งทางการเป็นระยะ ขอให้เจ้าของโรงงานทุกแห่งถือว่า แรงงานเหล่านี้เป็นเครือญาติ เมื่อประเทศไทยเราและหลายประเทศประสบภัยร้ายตัวนี้จึงขอให้คนไทยเจ้าของสถานประกอบการยึดมั่น เราต้องมีน้ำใจ เรารักเพื่อนมนุษยชาติต้องดูแลกันยามยากให้ตลอดไป เชื่อว่า มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา หลังจากนี้ไปทางสภาจะร่วมมือกับหอการค้าช่วยกันกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป.

.............................................................
สุชาติ สูงเรือง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24