อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ทำบุญครบรอบ 21 ปี กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ทำบุญครบรอบ 21 ปี กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.10 น.


ที่วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) สาขาจังหวัดเชียงราย  พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ได้จัดประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้ง “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 21 ปี แห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่น”  และหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อนำสิ่งของและอาหารไปเติมใน “ตู้แบ่งปัน เชิญเติม” ซึ่งตั้งไว้ที่บริเวณประตูทางเข้า วิทยาลัยฯ เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เปิดหยิบและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

นายนิยม เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2542 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไว้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่หลัก ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรกร และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร

-------------------------------------

ณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เชียงราย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น