อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

22พ.ค.วันตระหนักถึง 'ความหลากหลายทางชีวภาพโลก'

22 พ.ค. “วันแห่งความหลากหลายทางชีวภาพโลก” กระตุ้นทั่วโลกเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวังลดอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.


ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์ หากถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใดก็ยิ่งมีสิ่งชีวิตหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นสำหรับ “วันแห่งความหลากหลายทางชีวภาพโลก” (International Day for Biological Diversity) เกิดจากที่ผ่านมาความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม และเกิดความสูญเสียในอัตราที่สูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากมนุษย์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดสึนามิ อุทกภัย แผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ เป็นต้นดังนั้นทางองค์การสหประชาชาติจึงได้กระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต จึงได้จัดการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development) หรือการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 5–14 มิถุนายน พ.ศ. 2535

ซึ่งประเทศทั่วโลกได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CDB) โดยมีทั้งสิ้น 157 ประเทศร่วมลงนามอนุสัญญาฯ และได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม


​​​​​​
สุดท้ายทางองค์การสหประชาชาติจึงได้มีประกาศเมื่อเดือน ธ.ค. 2543 ให้วันที่ 22 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมีการกำหนดหัวข้อสำหรับการฉลองในแต่ละปี ซึ่งในปี 2563 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับการจัดงานและกิจกรรมในปีนี้คือ “Our Solutions are in Nature” หรือ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ”ปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด 191 ประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยอนุสัญญาฯ เป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่มีเจตนารมณ์ให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม และเป็นอนุสัญญานานาชาติฉบับแรกที่ครอบคลุมการอนุรักษ์ ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : Pixabay

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41