อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สินค้าไทย สินค้าใต้ ฟื้นได้ด้วย"ตลาดฮาลาล"

เป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้พี่น้องในภาคอื่นของประเทศไทยผลิตสินค้าฮาลาลได้ด้วย อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.


จากการรายงานข่าว การประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ ZOOM ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออกในต่างประเทศ โดยมีการกล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรฮาลาลไทยในเวทีโลก พร้อมทั้งช่องทางการค้าและโลจิสติกส์สู่เอเชียกลาง ซึ่งเป็นตลาดสินค้าเกษตรฮาลาลและช่องทางเชื่อมโยงกับตะวันออกกลางอีกทางหนึ่ง และสำหรับมิติภายในประเทศในส่วนภาคเอกชน ได้มีการเสนอแผนกรอบระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมหารือกับทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ตอบสนองนโยบายดังกล่าว รวมถึงโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล และเพื่อเป็นการขับเคลื่อน กระจายการรับรู้ จึงให้จัดการประชุมสัมมนา Halal Forum เพิ่มเติมการสื่อสาร ผลักดัน และเปิดโอกาสให้สินค้าอาหารและเกษตรฮาลาลไทยในยุคหลังโควิด

ผมเห็นว่า เป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สามารถทำให้พี่น้องชาวใต้ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้พี่น้องในภาคอื่นของประเทศไทยผลิตสินค้าฮาลาลได้ด้วย ซึ่งการผลักดันสินค้าฮาลาลส่งออกต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ในประเทศตะวันออกกลางจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ที่ผลิตสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมาตรฐานฮาลาล

อีกทั้งการจัดการประชุม Halal Forum จะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจและคนทั่วไปได้มากขึ้น และการประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกจัดขึ้นก็เป็นการสร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบ New Normal ให้เป็นแบบอย่างกับประชาชนให้คุ้นชินได้ดีมากครับ ผมเห็นด้วย และขอสนับสนุนให้สินค้าฮาลาลของไทยได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ เพราะเชื่อว่า สินค้าไทย สินค้าใต้ ฟื้นได้ด้วย "ตลาดฮาลาล" ครับ
.......................
นริศ ขำนุรักษ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39