อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองพี่น้อง แจกข้าวกล่องให้นักเรียนถึงบ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ติดตามการจัดการเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมนำข้าวกล่องผลไม้ไปแจกนักเรียนถึงบ้าน  ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.01 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรรณนิกา พัฒนมณีกุล น.ส.รัศน์ชญา สิริวักรัยกุล น.ส.ฐิติชญา ศรีเผือก น.ส.เนตรนรินทร์ เอี่ยมสอาด น.ส.ญัฐสุดา ศรีจันทร์อ่อน พร้อมด้วยข้าราชการครูสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม นำคณะครูลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ และระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้งนี้ได้นำข้าวกล่อง ผลไม้มอบให้นักเรียนถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพสังคม โดยมีการตรวจแฟ้มการบ้านนักเรียน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกัน และกันระหว่างคุณครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน รวมถึงการตรวจวัดไข้บุคคลในบ้าน สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก“ตามนโยบายของ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่ให้ความสำคัญ ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้มีสมดุลบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคมต่อไป” น.ส.กนิษฐา กล่าว.ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%