อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

MEAได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ "AAA" 

การไฟฟ้านครหลวงในฐานะรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 3 จังหวัด ได้รับการจัดอันดับเดรดิตองค์กร ที่ระดับ “AAA”  พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.15 น.


เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ MEA ที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับบที่ดีที่สุดด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับคงที่ (Stable) ที่สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 3 จังหวัดสำคัญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนนโยบายทางการเงินที่รอบคอบ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 

อันดับเครดิตองค์กร เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพดำเนินการจัดอันดับเครดิต

และสนับสนุนการเสนอขายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบเสนอขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขยายกลุ่มนักลงทุนและเปิดโอกาสให้นักลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าลงทุนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มขึ้น 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 
Energy for city life, Energize smart living 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27