อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

4 ข้อเสนอสำหรับกระทรวงเกษตร

“นริศ” เสนอ 4 ข้อ ให้กระทรวงเกษตร สร้าง อกม. เข้มแข็งเหมือน อสม. เพิ่มขนาดหน่วยงานดูแลทะเลสาบสงขลาเร่งช่วยปศุสัตว์โดยด่วนทบทวนเกณฑ์หัวหน้าครัวเรือนภาคเกษตร เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.


นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ของภาคการเกษตร ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า นับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาร่วม 1 ปี พี่น้องเกษตรเริ่มมีความหวังขึ้น เพราะรัฐบาลได้ใช้นโยบายการประกันรายได้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐบาลรับไปใช้ในการบริหารประเทศ จนได้รับความสำเร็จระดับหนึ่ง

นโยบายดังกล่าวทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้มากกว่าต้นทุน เพราะการคำนวนนั้นเป็นการคำนวนมากกว่าต้นทุน ดังนั้นนโยบายประกันรายได้จึงเป็นทั้งความหวัง และเป็นอนาคตของพี่น้องเกษตรกร

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ อาทิ กรมประมงได้จัดทำทะเบียนประมงโดยละเอียดในทุกกิจกรรมได้ครบถ้วน มีโครงการจัดซื้อเรือคืนจากพี่น้องชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการประมง และมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยรัฐเข้าไปช่วยดอกเบี้ยส่วนหนึ่งให้พี่น้องชาวประมง ด้านปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี

จนกระทั่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทุกภาค จึงได้สอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงรายละเอียดการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวในเรื่องนี้ รมต.เกษตร ได้มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รมช. กระทรวงเกษตรฯ โดยได้ตอบกระทู้นี้ว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเริ่มระบาดในช่วงเดือน มี.ค. ต่อมาในวันที่ 28 เม.ย. ครม. ออกมาตรการเยียวยาให้พี่น้องเกษตรกรเป็นกลุ่มแรก โดยเริ่มต้นจากกลุ่ม 10 ล้านรายแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มจากเดือน พ.ค. - ก.ค.

ต่อมามีการทักท้วงเรื่องความซ้ำซ้อนในรายชื่อ ทำให้ ครม. มีมติให้ตรวจสอบรายชื่อและตัดความซ้ำซ้อนออก จนถึงวันนี้ ได้มีการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7,397,282 ราย โดยจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นเดือนที่ 2 และจะเริ่มจ่ายในเดือนที่ 3 วันที่ 15-22 ก.ค. นี้ นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งที่อยู่ในช่วงการระบาดไวรัส อาทิ การขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อนำมาขายในช่องทางการตลาดอื่นๆ นอกจากยังมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และอื่นๆ

ทั้งนี้นายนริศ ได้ฝากให้กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการดังนี้
1. ขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ หรือเป็นผู้ประกันตน แต่ดำรงชีพอยู่เงินจากอาชีพเกษตรกรรม เพราะในเมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน ก็ควรพิจารณาดูแลครอบครัวเกษตรกรเหล่านี้

2. อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) มีความเข้มแข็ง โดยทำงานคล้าย อสม. ในการเป็นพี่เลี้ยง แนะนำเกษตรกรในหมู่บ้านปลูกพืช ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อีกทั้งบางคนมีศักยภาพสามารถเป็นพี่เลี้ยงทางการตลาดได้ด้วย ดังนั้นหากองค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนก็จะทำให้หมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งได้ จึงอยากให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาช่วยเหลือเหมือนที่ กระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือ อสม.

3. การปศุสัตว์ ที่พัทลุงวันนี้ได้รับผลกระทบจากการขายนมให้สหกรณ์ เพราะสหกรณ์ไม่สามารถผลิตได้ตามศักยภาพ เหตุจากโรงเรียนปิดเทอม ตลาดได้รับผลกระทบจากโควิด จึงอยากให้กระทรวงฯ เข้าไปดูปัญหาและเร่งช่วยเหลือด้วย

4. การประมงเล็กๆ ในพัทลุง เป็นประมงที่เหมือนถูกทอดทิ้ง เพราะมีขนาดเล็ก และมีหน่วยงานเล็กๆ ดูแล ทำให้หน่วยงานดังกล่าวมีศักยภาพปล่อยสัตว์น้ำได้ไม่เพียงพอ ขณะที่ทะเลสาบมีขนาดใหญ่ 7 แสนไร่ จึงอยากให้ขยายหน่วยงานดังกล่าวให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถดูแลทะเลสาบสงขลา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

ความคิดเห็น