อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

''บิ๊กป้อม''เร่งให้จัดทำพ.ร.บ.กิจการอวกาศแห่งชาติ

รองฯ ประวิตรรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.47 น.


พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อติดตามการจัดทำนโยบายด้านกิจการอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ว่า การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศของประเทศ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านกิจการอวกาศของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ  เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับกฎหมาย เพื่อให้เกิดการกำกับดูแล เกิดการส่งเสริมกิจการอวกาศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีกลไกที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในระดับสากลรวมถึงพันธกรณีของไทย ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ 

โดยได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการจัดทำ พ.ร.บ.กิจการอวกาศแห่งชาติ และร่วมกันผลักดันการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการอวกาศของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้ง การอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ ถือว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล จะทำให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและผู้ใช้บริการในประเทศโดยรวม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15