อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

สภากทม.ลุยถกงบปี64 ใช้พัฒนา-แก้ปัญหา7ด้าน7.55หมื่นล้าน

สภา กทม. เร่งถกงบประมาณปี64  กว่า 75,500 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาใน 7 ด้านสำคัญ พุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สภา กรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงิน 75,500 ล้านบาท จําแนกตามโครงสร้างแผนงานได้ 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท (ร้อยละ 32.07) ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270  บาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท (ร้อยละ 16.60) ด้านการระบายน้ำและบําบัดน้ำเสีย 7,323,197,200  บาท (ร้อยละ 9.70) ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท (ร้อยละ 8.14) ด้าน การสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท (ร้อยละ 9) และด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท (ร้อยละ 6.39)งบประมาณดังกล่าวกรุงเทพมหานครจะนําไปใช้ในการดําเนินโครงการซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีระยะ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้ 7 ด้าน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล และงบประมาณทั้งหมด กรุงเทพมหานครจะนำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภากรุงเทพมหานครจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด โดยจะใช้เวลาพิจารณา 45 วันก่อนจะเข้าสู่การประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 4 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ก่อนเสนอให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงนามในประกาศต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%