อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ผวจ.หนองบัวลำภูชวนแต่งกายผ้าพื้นเมือง สืบสานผ้าถิ่นไทย

ผวจ.หนองบัวลำภู ร่วมกรมพัฒนาชุมชน เชิญชวนชาวหนองบัวลำภู แต่งกายผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ 2 วัน กระตุ้นสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 02.40 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู และ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่า ด้วยการประสานความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภูระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ จ.หนองบัวลำภูโดย มีนายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โดยภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายยิ่งขึ้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองในทุกวัน ยกเว้นวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ หรือตามความเหมาะสมของท้องถิ่น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยคำนึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน จากนั้น นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะเยี่ยมชมนิทรรศการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ของจังหวัดหนองบัวลำภูด้าน นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” ในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%