อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

"ปศุสัตว์"ลุยป้องกันสินค้าจากสัตว์ปลอม

กรมปศุสัตว์ บังคับใช้กฎหมายเข้ม ลุย 4 มาตรการทั่วประเทศ แก้ปัญหาสินค้าจากสัตว์ปลอม-ไม่ได้คุณภาพระบาด พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.


นายจักรกริศน์ ไกรสนธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การป้องกันโรคระบาดสัตว์ และควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน จึงปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยยึดข้อกฎหมายด้านปศุสัตว์เข้าบังคับใช้ปราบปรามผู้กระทำความผิดโดยปฏิบัติงานใน 4 มาตรการเชิงรุกทั่วประเทศ ได้แก่ 1. โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบสถานประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 2. โครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้า ซากสัตว์ 3. โครงการตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ 4. โครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์บังคับใช้ ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558, พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 , พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 , พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533, พ.ร.บ.วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.2545, พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และพ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง“กรมปศุสัตว์ ตั้งเป้าลดการกระทำผิดของผู้ประกอบการลงร้อยละ 2-5 ต่อปี และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องขึ้นร้อยละ 2-5 ต่อปี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการคู่ขนานไปกับการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” นายจักรกริศน์ กล่าว โดยทั้ง 4 โครงการเป็นมาตรการที่เข้มงวดของกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งเบาะแส  ที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02 501 3473-5 หรือแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0   ซึ่งกรมปศุสัตว์พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12