อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

ก.พ.ร.สร้างความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

สำนักงาน ก.พ.ร. หนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 16.15 น.


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ในโรงเรียน ตามแนวทางของการสร้างระบบราชการแบบเปิด เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปขยายผลต่อไปจากสถานการณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น ปัญหาการกลั่นแกล้งกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ปัญหายาเสพติด การติดเกมส์ การทะเลาะเบาะแว้งและยกพวกตีกันระหว่างโรงเรียน รูปแบบการเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น  สำนักงาน ก.พ.ร. เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น  ศึกษาโมเดลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต สภาหอการค้าไทยร่วมต่างประเทศ (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand-JFCCT)  สถานทูตลักเซมเบิร์ก สมาคม Spouses of Heads of Mission (SHOM)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ฯลฯ  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและลงพื้นที่โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนจากการศึกษา พบว่า ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน คือ “ความไว้วางใจระหว่างกัน” และปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความรู้สึกปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 2) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน 3) ความสนุกในการเรียนรู้ และ 4) การได้มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากครูและเพื่อนในโรงเรียน โดยการวัดผลการเรียนไม่ควรเป็นวัดผลที่คะแนนจาการทำข้อสอบเท่านั้น แต่ควรวัดจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government)  โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.opengovenment.go.th และเฟซบุ๊ก Opengovthailand เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และพัฒนาการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10