อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

นยปส.จัดสัมมนา'ITAทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับCPI'

นยปส.รุ่นที่ 11 เตรียมจัดสัมมนา “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” พร้อมเสนอผลงานวิชาการ “กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.


นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานผู้เข้าอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง ( นยปส.) รุ่นที่ 11 สถาบันการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 11 ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” ในวันที่ 7 ส.ค.63 เวลา 08.00-14.30 น. ที่ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี โดยในการสัมมนานั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม &โปร่งใส ยุค 4.0” ส่วน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. บรรยายพิเศษในเรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI”นอกจากนี้กลุ่มวิชาการ ในฐานะตัวแทนผู้เข้าอบรม นำโดย พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล นายสุขสันต์ กิตติศุภกร พล.ร.ต.อำนวย ทองรอด นางจิตรา ชัยวิมล เตรียมนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” และยังมีการอภิปรายเรื่อง “องค์กรคุณธรรมโปร่งใส ยุค 4.0” โดยมีผู้แทนจาก กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานศาลยุติธรรม โดยเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน และประชาชนรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนา ITA ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามลักษณะของงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับค่า CPI ในอนาคตด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15