อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน น้อมรับทุกข้อคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่ เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกมิติ เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.


กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน รวบรวมทุกข้อคิดเห็นหลังจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่างๆ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและประเทศเป็นสำคัญ
 

   
นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2562 และจัดรับฟังครั้งที่ 2 ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดย บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

โดย กฟผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานฯ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดย เปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง 4 ตำบลและอำเภออุบลรัตน์ 2 ตำบล รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 จำนวน 1,017 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 729 คน

กฟผ.ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเสมอมา โดยได้มีการกำหนดในมาตรการฯที่โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนต้องยึดถือปฏิบัติทั้งในส่วนของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบในรูปแบบไตรภาคี ซึ่งต้องมีภาคประชาชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนมากขึ้น
 
 

สำหรับการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน รวมถึงประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม กฟผ.ได้ดำเนินการชี้แจง อธิบายในประเด็นข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของชุมชน โดยติดประกาศให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในส่วนงานราชการและชุมชนทั้งในอำเภอน้ำพองและอำเภออุบลรัตน์ จำนวน 2 ช่องทาง คือ นำส่งจดหมายแก่หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 150 ฉบับ และ ติดประกาศสรุปผลการรับฟังฯตามหน่วยงานในพื้นที่และที่ทำการผู้นำชุมชน จำนวน 40 แห่ง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละอียดคำชี้แจงฯได้จากเว็ปไซต์ กฟผ. www.egat.co.th  และ เว็ปไซต์ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด www.cot.co.th
 
หลังจากนี้ บริษัทจะสรุปผลการประชุมรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาจัดทำรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ที่กำหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด หลังจากนั้นจะนำส่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26