อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

คัดเลือก'ครูผู้สอน'ที่จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สอนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.14 น.


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายวัฒนา  ยั่งยืน  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สอนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564(ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  ปี2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาใน 11 ประเทศ(อาเซียนและติมอร์-เลสเต) ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้ว 3ครั้ง ครั้งที่ 1ปี2558 ครั้งที่2 ปี 2560 และ ครั้งที่ 3 ปี 2562 

สำหรับการดำเนินการในครั้งที่ 4 ปี2564  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด และเสนอรายชื่อครูที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้ได้รับรางวัลในลำดับขั้นตอนต่อไป
และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) 

ในการนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4  ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลดังกล่าว ที่ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนดต่อไป

******************************

วัชระ พัฒนศรี ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29